สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    10.99.31.93
ระบบประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 E-mail: webmaster@niets.or.th